VAKIOMUOTOISET EUROOPPALAISET KULUTTAJALUOTTOTIEDOT
29.08.2019


1. Luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot
Luotonantaja IPF Digital Finland Oy
Osoite Hämeentie 15, 00500 Helsinki, Suomi
Puhelinnumero 0800 144 344
Sähköpostiosoite asiakaspalvelu@ipfdigital.com


2. Kuvaus luoton pääominaisuuksista
Luottotyyppi Jatkuva luotto
Luoton kokonaismäärä
Tämä tarkoittaa luottosopimuksen mukaisestikäyttöön annettavan kokonaissummanluottorajaa.
20 – 4 000 euroa
Nostoa koskevat tiedot
Tämä tarkoittaa, miten ja milloin rahat ovat saatavissa.
Luotonantaja avaa luoton asiakkaan käyttöönmyönteisen luottopäätöksen jälkeen.
Luottosopimuksen voimassaoloaika Luottosopimus on avoin sopimus, joka on voimassa toistaiseksi.
Maksuerät ja tarvittaessa se järjestys, jossamaksut kohdistetaan eri saatavienlyhentämiseen

Asiakkaan on maksettava kuukausittainenvähimmäismaksu joka kuukausi, kun luotto on asiakkaan käytössä. Kuukausittaiset vähimmäismaksuerät sisältävät pääoman lyhentämisen, maksamattomalle pääomalle lasketun koron ja kuukausittaisen tilinhoitomaksun sekä muutluottosopimuksen mukaiset maksut. Kuukausittainen vähimmäismaksuerä lasketaan Takaisinmaksuaikataulun periaatteen mukaisesti, joka perustuu vastaavan luottorajan puitteissa sallittuun maksimaaliseen takaisinmaksuaikaan. Kuukausittainen vähimmäismaksuerä on kuitenkin vähintään 5,00 euroa. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus olla laskuttamatta asiakkaalta joka kuukausi pääoman lyhennystä, korkoja tai maksuja mahdollisten kampanjoiden yhteydessä.

Muut luottosopimukseen liittyvät maksut on maksettava kuukausimaksun yhteydessä sovittunaeräpäivänä.

Luoton maksettava kokonaismäärä riippuu luoton käytöstä, sen takaisinmaksusta ja luottosopimuksen voimassaoloajasta.

Maksettava kokonaismäärä
Tarkoittaa lainapääoman määrää sekä korkoja jamahdollisia luottoonne liittyviä muita kustannuksia
Mikäli luotto on 1 500 euroa, arvioitu kokonaiskustannus tyypilliselle asiakkaalle sisältäen kulut ja korot on 1849,58 euroa. Tämä kokonaiskustannus on maksettava olettaen, että luoton maksuaika on 12 kuukautta, 1 500 euroa nostetaan kokonaisuudessaan ensimmäisellä nostolla ja että korot ja kulut pysyvät muuttumattomina.
Vaaditut vakuudet
Tässä on kuvaus takeista, jotka sinun onannettava luottosopimuksen solmimisenyhteydessä.
Luoton myöntämiseksi ei vaadita vakuuksia.


3. Luoton kustannukset
Lainakorko tai tarvittaessa luottosopimukseen sovellettavat erisuuruiset lainakorot

Vuotuinen nimelliskorko 0 – 19,92% riippuen Joustolimiittituotteesta.

Korko lasketaan kalenterikuukauden päivien todellisen määrän ja 360-päiväisen vuoden perusteella.

Luotonantajalla on oikeus muuttaa sovellettavaa kuukausikorkoa Joustolimiittisopimuksen mukaisesti ilmoittamalla siitä luotonottajalle vähintään 1 (yksi) kuukausi etukäteen. Luotonantajalla on oikeus muuttaa kuukausikorkoa ennen kaikkea silloin, kun Euroopan keskuspankin virallinen viitekorko, joka otetaan huomioon laskettaessa todellisen vuosikoron (APR) maksimimäärää, muuttuu.

Todellinen vuosikorko (APR)
Kokonaiskustannukset ilmaistuna vuosikorkona luoton kokonaismäärälle. Todellisen vuosikoron perusteellaon helpompi vertailla erilaisia tarjouksia.

APR (sisältäen kaikki kulut) on 0% - 29,97% riippuen Joustolimiittituotteesta.

APR laskettuna tyypilliselle asiakkaalle on 29,97%, kun luottosumma on EUR 1,500.

APR:n laskenta perustuu oletukseen, että luotto nostetaan kokonaisuudessaan luottosopimuksen alussa ja semaksetaan takaisin yhtä suurissa erissä takaisinmaksuajan kuluessa.
APR:n laskenta perustuu yllä mainittuihin korkoihin ja se sisältää kuukausittaisen tilinhoitomaksun.

Onko luoton saamiseksi yleensä tai markkinoiduinehdoin otettava
– luoton vakuudeksi vakuutus tai Ei
– tehtävä muu lisäpalvelua koskeva sopimus? Ei

Jos näiden palveluiden kustannukset eivät oleluotonantajan tiedossa, ne eivät sisälly todelliseen vuosikorkoon(APR).


Muut kustannukset
Kaikki muut luottosopimuksesta johtuvatkustannukset Lisäpalveluiden hinnat ovat lueteltuna luotonantajan palveluhinnastossa osoitteessa https://www.creditea.fi/terms/common_price_list.htm ja
https://credit24.com/fi/palveluhinnasto.
Edellytykset, joiden mukaisesti edellä mainittuja luottosopimukseen liittyviä kustannuksia voidaanmuuttaa

Luotonantajalla on oikeus muuttaa luottosopimukseenliittyviä maksuja ja palkkioita luottosopimuksen ehtojen ja luotonantajan palveluhinnaston mukaisesti. Luotonantaja lähettää asiakkaalle ilmoituksen tilinhoitomaksun muuttuessa ja muutos astuu voimaan Luotonantajan ilmoittamana päivänä, mutta aikaisintaan yhden (1) kuukauden kuluttua ilmoituksen lähettämisestäasiakkaalle. Luottosopimus jatkuu muutettuna, paitsi jos asiakasilmoittaa luotonantajalle kirjallisesti, ettei hän hyväksy muutosta ja irtisanoo sopimuksen.

Luotonantajalla on oikeus muuttaapalveluhinnastoa ilmoittamalla siitä asiakkaalleviipymättä.

Maksuviivästyksestä aiheutuvat kulut
Maksujen maksamatta jättämisellä voi olla vakaviaseurauksia (esim. pakkomyynti) ja luoton saaminen voivaikeutua.

Mikäli maksu jää maksamatta, on luotonantajalla oikeusperiä vuosittaista viivästyskorkoa eräpäivästä maksupäivään asti korkolain mukaisesti. Luoton pääomalle laskettava viivästyskorko vastaa pääomalta perittävää korkoa 180:lta ensimmäiseltä erääntyneeltä päivältä, minkä jälkeen korkona käytetään korkolain mukaista yleistä viivästyskorkoa. Kulujen osalta viivästyskorko määräytyy korkolain yleisen viivästyskoron mukaan. Viivästyskorkoa ei kuitenkaan peritä kuluista, jotka johtuvat viivästymisestä.

Viivästyneen maksun kirjallisesta muistutuksesta peritään 5,00 euroa muistutusta kohti.

Maksun viivästyessä asiakkaan on korvattava luotonantajalle myös muut perintäkulut, jotka muodostuvat kuluista ja maksuista. Jos luotonantaja antaa perinnän perintätoimiston tai muun välittäjän tehtäväksi, peritään asiakkaalta myös niiden toiminnasta aiheutuvat kulut.4. Muita tärkeitä oikeudellisia näkökohtia
Peruuttamisoikeus
Teillä on oikeus peruuttaa luottosopimus 14 kalenteripäivän kuluessa.
Kyllä
Ennenaikainen takaisinmaksu
Teillä on milloin tahansa oikeus maksaa luottoennenaikaisesti takaisin kokonaisuudessaan tai osittain.
Kyllä
Luotonantajalla on oikeus korvaukseen ennenaikaisen takaisinmaksun yhteydessä Ei
Haku tietokannasta
Luotonantajan on annettava teille maksutta välittömästitieto tietokantaan tehdystä hausta, jos luottohakemus onhylätty tämän haun perusteella. Tätä ei sovelleta, jos tällaisten tietojen antaminen on Euroopan yhteisön lainsäädännössä kielletty tai se on oikeusjärjestelmän perusteiden taiyleisen turvallisuuden vastaista.

Myöntäessään ja valvoessaan luottoa luotonantaja käyttää asiakkaan henkilöluottotietoja. Luottotiedot saadaan Suomen Asiakastieto Oy:n ja / tai Bisnode Finland Oy:n luottotietorekisteristä.

Luotonantaja hyödyntää Soliditetin rekisteriä vastaanottaakseen asiakkaiden henkilökohtaisia tietoja ja luottotietoja. Lähettämällä luottohakemuksen asiakas antaa luotonantajalle luvan kerätä ja käsitellä saatuja tietoja edellä mainitusta rekisteristä.

Lähettämällä luottohakemuksen asiakas antaaluotonantajalle oikeuden kerätä ja käsitellä saatuja tietoja yrityksiltä, jotka osallistuvat Suomen Asiakastieto Oy:n Kuluttajaluottojen kyselyjärjestelmään, ja lisäksi jakaa asiakkaan tietoja samanaikaisesti.

Oikeus saada luottosopimusluonnos
Teillä on oikeus saada pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Tätä säännöstä ei sovelleta, jos luotonantaja ei pyynnön esittämishetkellä olehalukas tekemään luottosopimusta teidänkanssanne.
Kyllä


5. Rahoituspalvelujen etämyynnin yhteydessä annettavat lisätiedot
(a) luotonantajan osalta
Luotonantajan edustaja jäsenvaltiossa, jossaasutte IPF Digital Finland Oy
Osoite Hämeentie 15, 00500 Helsinki, Suomi
Puhelinnumero 0800 144 344
Internet-osoite www.creditea.fi ja www.credit24.fi
Rekisteröinti Suomen kaupparekisteri, y-tunnus 1979999-1
Valvova viranomainen Kuluttajavirasto ja Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Birger Jaarlin katu 1, PL150, 13101 Hämeenlinna, Puhelinvaihde 0295 016 000
(b) luottosopimuksen osalta
Peruuttamisoikeuden käyttö

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle neljäntoista päivän kuluessa siitä, kunhän on saanut tiedon luottosopimuksen hyväksymisestä japäivästä, jona asiakas on saanut sopimuksen ja muutennakkotiedot. Ilmoitus perumisesta voidaan tehdä 14 päivänkuluessa asiakkaan kirjeellä osoitteeseen:

IPF Digital Finland Oy/Asiakaspalvelu Hämeentie 15, 00500 Helsinki, Suomi tai sähköpostitse osoitteeseen: asiakaspalvelu@ipfdigital.com

Peruuttamisilmoituksen on oltava täsmällinen jasisällettävä vähintään seuraavat tiedot:
– asiakkaan nimi ja henkilötunnus
– luottosopimuksen numero
– peruuttamisilmoituksen viite
– ilmoituksen päivämäärä ja paikka
– asiakkaan allekirjoitus

Jos asiakas käyttää peruuttamisoikeutta, hänen on maksettava luotonantajalle kertynyt korko siltä ajalta, jonkaluottosumma on ollut asiakkaan käytettävissä. Luottosopimuksen perusteella saadut varat korkoineen on maksettava takaisinluotonantajalle 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksesta tai muussa tapauksessa peruuttaminen muuttuumitättömäksi.

Laki, jonka nojalla luotonantaja luo asiakassuhteenteihin ennen luottosopimuksen tekoa Suomen laki
Luottosopimukseen sovellettavaa lainsäädäntöä ja / tai toimivaltaista tuomioistuinta koskeva lauseke

Asiakkaalla on oikeus viedä kaikki luottosopimusta koskevat riidat asiakkaan Suomessa sijaitsevan kotipaikan käräjäoikeuteen, paitsi jos asiakas haluaa viedä asian luotonantajan kotipaikan käräjäoikeuteen. Luottosopimukseen sovelletaan Suomen lakia.

Asiakkaalla on oikeus saada ennakkotiedot ja sopimusehdot suomeksi, ja luotonantaja sitoutuu käyttämään tätä kieltä sopimuksen aikana.

Kielijärjestelyt
(c) oikeussuojan osalta
Tuomioistuimen ulkopuolisten valitus-ja oikeussuojamenettelyjen olemassaolo Luottoon liittyvissä asioissa, mikäli asiaa ei voida ratkaista sopimuspuolten välisin neuvotteluin, asiakas voi kääntyä kirjallisesti kuluttajariitalautakunnan puoleen. Kuluttajariitalautakunta voi antaa asiassa ainoastaan suosituksen. Kuluttajariitalautakunta, Hämeentie 3, PL 306, FI-00531 Helsinki, puh. 010 366 5200 (vaihde), faksi: 010 366 5249, sähköposti: kril@oikeus.fi, Internet-osoite: kuluttajariita.fi.