TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten henkilötietojasi käsitellään(mukaan lukien henkilötietojenkerääminen, käyttö, luovuttaminen, säilytys ja suojaus) ja mitä oikeuksia sinulla on rekisteröitynä käyttäessäsiCreditea-sovellusta.

Henkilötietojesi rekisterinpitäjät

IPF Digital Finland Oy ja Pocopay AS toimivat rekisterinpitäjinä ja ovat vastuussa henkilötietojesi keräämisestä,käytöstä, luovuttamisesta, säilytyksestä ja suojaamisesta EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen, sisäistensääntöjensä ja käytäntöjensä sekä soveltuvien kansallisten lakien mukaisesti.Suhteessa Creditea-sovellukseen, IPF ja Pocopay ovat

Rekisterinpitäjien nimet ja yhteystiedot

IPF:n tiedot:
IPF Digital Finland Oy (IPF)
IPF:n tavoittaa
sähköpostitse osoitteesta asiakaspalvelu@ipfdigital.com
puhelimitse numerosta 0800 144 344
verkkosivujen kautta www.creditea.fi
IPF on nimittänyt tietosuojavastaavan, johon voi ottaa yhteyttää lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen privacy@ipfdigital.com

Pocopayn tiedot:
Pocopay AS (Pocopay)
Pocopayn tavoittaa osoitteesta
Pärnu mnt 18, 10141 Tallinn, Estonia
Pocopay on nimittänyt tietosuojavastaavan, johon voi ottaa yhteyttää lähettämällä sähköpostiviestin osoitteeseen privacy@pocopay.com

Henkilötietoryhmät

Sekä IPF että Pocopay käsittelevät seuraavia henkilötietoryhmiä, jotta voit käyttää Creditea-sovellusta:

Henkilötiedot
nimi, sukunimi, osoite, henkilötunnus jne.
Yhteystiedot
sähköposti, puhelinnumero, osoite jne.
Asiakirjatiedot
asiakirjan numero, myöntämispäivä, päättymispäivä jne
Due diligence tiedot
rahanpesun estämistä koskevien lakien vaatimat tiedot
Maksutapahtumatiedot
maksaja, maksun saaja, päivämäärä, aika, rahamäärä ja maksutapahtuman selite jne.
Luoton käyttöä koskevat tiedot
luoton nostot ja takaisinmaksut jne.
Laitetiedot
laitteen tunniste ja IP-osoite jne.
Asetus- ja käyttötiedot

IPF voi käsitellä myös seuraavia tietoja tarjotakseen sinulle luotonantopalveluita(jäljempänä yhdessä "luottokelpoisuustiedot"):

Henkilökohtaista elämää koskevat tiedot
siviilisääty, lapset, asuminen jne
Työelämää koskevat tiedot
työnantaja, kokemus, asema/titteli, palkka, koulutus jne
Kulutuskäyttäytymistiedot
luottojen takaisinmaksua koskevat tiedot, ostokset, omaisuus (talo, huoneisto,auto jne.)
Taloudelliset tiedot
pankkitilin numero, tulot, arvioitavissa olevat menot, muut lainat jne

Pocopay voi lisäksi käsitellä seuraavia tietoja tarjotakseen sinulle maksupalveluita:

Pankkikorttitiedot
pankkikorttisi nimi, numero ja viimeinen voimassaolopäivä
Ladattavan maksukortin tiedot
Ladattavan maksukortin nimi, numero ja viimeinen voimassaolopäivä

Due diligence -tietoja ja luottokelpoisuustietoja voidaan hankkia myös muista lähteistä kuin sinulta itseltäsi,mukaan lukien sekä yksityiset että julkiset tietokannat (katso alla oleva kohta "Miten henkilötietojasi käytetään").

Miten tietojasi kerätään?

IPF ja Pocopay keräävät sinua koskevia tietoja sinulta itseltäsi:

tai muista lähteistä:

Kuinka kauan tietojasi säilytetään?

IPF:llä on oikeus ja lakiin perustuva velvoite tallentaa kaikki meille antamasi henkilötiedot, yhteystiedot,asiakirjatiedot, luoton käyttöä koskevat tiedot ja luottokelpoisuustiedot enimmillään seitsemän vuoden ajanluottosopimuksen päättymisestä lukien (luotonantoa koskevien sovellettavien lakien mukaisesti) ja due diligence-tiedot viiden vuoden ajan luottosopimuksen päättymisestä lukien(sovellettavien rahanpesun estämistäkoskevien lakien mukaisesti). Mikäli olet laiminlyönyt velvollisuuksiasi, IPF voi säilyttää henkilötietosi,yhteystietosi ja luoton käyttöä koskevat tietosi enimmillään kymmenen vuoden ajan laiminlyönnin jälkeen(voidakseen panna täytäntöön oikeusvaateensa).

IPF poistaa asetus- ja käyttötiedot, maksutapahtumatiedot, pankkikorttitiedot ja ladattavan maksukortin tiedotyhden vuoden sisällä luottosopimuksesi päättymisestä.

Kun IPF säilyttää tietoja jotain muuta tiettyä tarkoitusta varten, säilytysaika tarkennetaan käyttötarkoituksenalla kohdassa, jossa selitetään, miten henkilötietojasi käytetään.

Pocopayllä on oikeus ja velvollisuus säilyttää

Pocopay poistaa laitetta koskevat tiedot, asetus- ja käyttötiedot ja yhteystiedot pian maksutilisi sulkemisenjälkeen.

Jos IPF tai Pocopay käsittelee tietojasi suostumuksellasi, tietojen säilytysaika on ilmoitettu suostumuksessa.

Kenelle tietojasi luovutetaan?

IPF ja Pocopay jakavat tietojasi keskenään. Käsittelyn tarkoituksesta riippuen IPF ja Pocopay voivat luovuttaahenkilötietojasi eri toimittajaryhmille ja muille vastaanottajille.

Tietojasi luovutetaan kuitenkin vain tarpeellisissa määrin tässä tietosuojaselosteessa mainittujen tarkoitustensaavuttamisen edellyttämällä tavalla ja ainoastaan IPF:n tai Pocopayn sopimuskumppaneille, joiden kanssa IPFja/tai Pocopay ovat allekirjoittaneet sopimukset, joilla turvataan henkilötietojasi koskevat oikeutesi ja vapautesi.Voit pyytää luovutusta koskevia tietoja ottamalla yhteyttä asiakaspalveluumme tai IPF:n tai Pocopayntietosuojavastaavaan.

IPF siirtää tietojasi konserniorganisaation sisällä esimerkiksi sisäisiä hallinnollisia tarkoituksia vartentiedonsiirtoon sovellettavien laillisten vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojasi voivat käsitellä tai niidenrekisterinpitäjänä toimia myös muut International Personal Finance-konsernin tytäryhtiöt(luettelo IPF-konserniin kuuluvista yhtiöistä on saatavilla osoitteessa http://www.ipfin.co.uk/en/about-us/our-businesses.html ).

Joissakin tapauksissa IPF:llä ja Pocopayllä on myös lakiin perustuva velvoite luovuttaa tietojasi julkisilleviranomaisille(kuten tutkintaviranomaisille, verohallinnolle, ulosottomiehille, konkurssipesän hoitajille,kuluttajariitalautakunnalle, Viron Finanssivalvonnalle ja rahanpesun selvittelykeskukselle), mutta vainmääriteltyä lakiin perustuvaa velvoitetta noudattaaksemme.

Missä tietojasi käsitellään?

IPF ja Pocopay käsittelevät henkilötietojasi pääasiassa EU:ssa sijaitsevilla palvelimilla. Mikäli IPF, Pocopay tai jokinsopimuskumppaneista käsittelee henkilötietojasi maissa, jotka eivät tarjoa oikeuksillesi riittävää suojauksentasoa, arvioimme kaikki olosuhteet tarkasti ja varmistamme, että asianmukaiset suojatoimet otetaan käyttöön,jotta oikeutesi eivät vaarannu. Varmistamme, että oikeuksiesi ja tehokkaiden oikeussuojakeinojen käytölle onolemassa edellytykset.

Miten henkilötietojasi käytetään?

Automaattinen päätöksenteko

IPF:n luottohakemuksen käsittelyprosessi on automaattinen. IPF:n järjestelmä tekee automaattisesti useitatarkistuksia - jos jokin tarkastettava asia ei toteudu, luottohakemuksesi hylätään. Järjestelmä luo kerätyn tiedonperusteella pisteytyksen, jonka perusteella luottomääräsi määräytyy.

Sinulla on oikeus vaatia, että luottohakemuksen käsittelee hallinnollinen henkilö, mutta huomioithan, että siinätapauksessa käsittely kestää kauemmin. Sinulla on myös oikeus esittää kantasi ja riitauttaa päätös.

Oikeutesi

Päivitykset

Tarkistamme tietosuojaselostettamme jatkuvasti, ja voimme ajoittain muuttaa sitä(pääasiassa lakia jatietosuojakäytäntöjä noudattaaksemme). Päivitetyt versiot julkaistaan sivustolla creditea.fi, ja niitä voitarkastella Creditea-sovelluksessa milloin tahansa.

Tämä seloste on päivitetty 31.8.2018.